GEMINI 7024
GEMINI

ลวดเชื่อมสารพอกหุ้มประเภทไทเทเนีย ผสมผงเหล็กสูงให้เนื้อโลหะเชื่อมได้ถึง 160% มีอัตราการหลอมละลายสูงทำให้สามารถเชื่อมได้เร็ว
ออกแบบสำหรับงานเชื่อมต่อฉากและต่อชนในท่าราบ

ลวดเชื่อมเจมินี่ 7024
ลวดเชื่อมสำหรับเหล์กคาร์บอนปานกลางและคาร์บอนต่ำ

ลวดเชื่อมเจมินี่ 7024 เป็นลวดเชื่อมสารพอกหุ้มประเภทไทเทเนีย
ผสมผงเหล็กสูง ให้เนื้อโลหะเชื่อมได้ถึง 160 % มีอัตราการหลอมละลายสูงทาให้
สามารถเชื่อมได้เร็ว ออกแบบสาหรับงานเชื่อมต่อฉากและต่อชนในท่าราบ การเริ่มต้น
อาร์คง่าย การอาร์คเรียบ เม็ดโลหะกระเด็นน้อยคุณสมบัติของแนวเชื่อม


ส่วนผสมทางเคมี (%)

คุณสมบัติทางกล

C

0.09

Yield stress

 

525

N/mm2

Mn

0.60

Tensile strength 

 

641

N/mm2

Si

0.38

Elongation

 

26

%

 

 

CVN Impact Energy

47 Joule

@

-20 ℃

 

กระแสไฟฟ้าที่ใช้เชื่อม 

  AC หรือ DC±

Ø/ความยาว (มม.)

2.0X300

2.6X350

3.2X350

4.0X400

5.0X400

กระแสไฟ ต่าสุด/สูงสุด (A)

70-90

90-120

130-160

180-220

270-320

สีแต้ม

ปลายลวด

ฟ้า

ข้างลวด

แดง

ชื่อพิมพ์

G-7024/E 7024

  


 

การจำแนกประเภท

• AWS/SFA5.1 E 7024

ท่าเชื่อม

• ท่าราบ